Aarti Saibaba | dhoop aarti – saaraalyrics

Aarti Saibaba | dhoop aarti – saaraalyrics

aarti saibaba 
aarti – dhoop aarti
Arati Saibaba

Aarti…

Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa
janan davi.

Nija dola Sriranga. Dola Sriranga

Aarti…

Jaya mani jaisa bhava. Tayataisa anubhava Davisi
dayaghana,

Aisi tuzi he mava, tuzi he mava.

Aarti…

Tumace nama dhyata. Bunny Sansruthivyatha

Agadha Tava karani. Marga davisi anatha, davisi
anatha.

Aarti…

Kaliyuga Avatara, Saguna Brahma sachara

Avatirna zalase Svami Datta Digambara, Datta
Digambara.

Aarti…

Athan Divasa Gurvari.Bhakta kariti vari.

Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari,
bhayanivari.

Aarti…

Maza nijadravya theva, Thava carana-raja-seva

Magane heci aata, Tumhan devadideva, devadideva.

Aarti…

Ichita Dina chatak Nirmala toya nijasukha

Pajaven Madhava Ya Sambhala apuli bhaka, apuli
bhaka.

Aarti…


Siradi labyrinth Pandharapura

Siradi Maze Pandharapura. Sai Baba Ramavare.

Baba Ramavara. Sai Ramavara.

Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaga.

Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga.

Yaho avaghe jana, Kara Babansi vandana

Babansi vandana, Saisi vandana.

Ganu mhane Baba Sai. Dhava pava mazi ai.

Pava labyrinth ai. Dhava pava mazi ai.


 Ghalina lotangana

Ghalina lotangana vandina carana, Dolyanni pahina
rupa tuze

Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane
Nama.

Tvameva mata ca pita tvameva, Tvameva bandhusca
sakha tvameva

Tvameva vidya dravinam tvameva, Tvameva sarvam
mom, Deva.

Kayane Vaca manasendriyairva. Budhyatmanava
prakriti svabhavat

Karomi yadyatsakalam parasmai. Narayanayeti
samarpayami.

Acchutam keshavam ramanarayanam

Krishnadamodaram vasudevam harim

Sridharam Madhavam Gopikavallabham,

Janakinayakam Ramacandran bhaje


 Namasmarana

Rabbit Rama, Hare Rama, Rama Hare

Rabbit Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare

Namaskarastaka

Anantha tula te kase re stavave Anantha tula te
kase re namve

Anantha mukhanca sine sesa gatan Namaskara
sastanga Sri Sainatha.

Smarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari
bhaktisati svabhave

Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Sri
Sainatha.

Jar jo sada davaya Santa Clause lilaDise ajnya
lokanpari jo jananla

Pari antari jnana kaivalyadata. Namaskara sastanga
Sri Sainatha.

Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka
sadhanibhuta saca

Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga
Sri Sainatha.

Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya
cumboni celebration

Mukhi ghala preme khara grasa ata. Namaskara
sastanga Sri Sainatha.

Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate
samanatva deti

Prayagadi tirthe padi namrahota. Namaskara
sastanga Sri Sainatha.

Tuzya jya pada pahata gopabali Sada rangali
citsavarupi milali

Kari rasakrida spare Krsnanatha. Namaskara
sastanga Sri Sainatha.

Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina
atyanta bhave

Bhavi Mohaniraja ha tari aata. Namaskara sastanga
Sri Sainatha.


 Aisa yei Ba

Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara
Sarvahi vyapaka tu.

Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba

Kasi Snana Japa, prathidivasi. Kohlapura bhiksesi

Nirmala nadi tunga, jala prasi, Nidra mahura desi.
Aisa yei ba

Zoli lombatase vama kari. Trisula damaru-dhari

Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Mukti cari
Aisa yei ba

Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana
karisi Ba

Nagajata muguta sobhato matha. Aisa yei ba

Tatpara tuzya ya he dhyani. Aksaya tyanche sadani

Lakshmi vasakari dinarajani. Raksisi sankata
varuni Aisa yei ba

Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya

Purnanandha sukhe hello there kaya. Lavisi
hariguna gaya.

Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara
Sarvahi vyapaka tu.

ruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba


Sri Sainatha Mahima Stotram

Sada satsavarupam cidananda kandam
jagatsambhavasthana samhara he tum

Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram
sadgurum sainatham.

Bhavadhvantavidvamsa martandamidayam
manovaggatitam munirdhyanagamyam

Jagat-vyapakam nirmalam nirgunam tvam,
namamisvaram sadgurum sainatham.

Bhavbambhodhi magnarditanam jananam,
svapada-sritanam svabhaktipriyanam

Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram
sadgurum sainatham.

Sada nimbavrksasya muladhivasat sudhastravinam
titka mapya priyam cap

Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam, namamisvaram
sadgurum sainatham.

Sada kalpavrksasya tasyadhimule
bhavedbhavabuddhaya saparyadhisevaam

Nrnam kurvathaam bhuktimukti ptadam cap,
namamisvaram sadgurum sainatham.

Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana
bhasvatprabhavam

Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram
sadgurum sainatham.

Satam visrama rama mevabhiramam, sada sajjanaih
Sanstutam sannamaddhih,

Janamodadam bhaktabhadra-pradham cap, namamisvaram
sadgurum sainatham.

Ajanmadhyamekham param brahma saksat svayam
sambhavam ramameva vathirnam

Bhavadarsanatsam Punitah praboham, namamisvaram
sadgurum sainatham.

Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam
sarvarthasiddhiprada

Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta
kshamah

Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi
Prabho,

Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam
mother.

Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha
dhrumam Prabhum.

Mayayopahatacitta suddhaye, cintaya
myahamaharnisam-muda.

Saratsudhamsu pratima-prakasham, kripatapatram
tava sainatha

Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay
tapamapakarotu.

Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina
stutastvam

Ramenmano me tava padayugme, bhrngo, yathabje
makarandalubdhah.

Anekajanmarjita papasankshyo, bhavedhbhavatpada
saroja darsanat

Ksamsva sarvana paradha punjakan prasida Saisa
Guro dayanidhe.

Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada
sevanaratah satatam ca bhaktya

Sansara janya duritau dhavinir gathaste
kaivalyadhama paramam samavapnuvanti.

Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada

Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam.

Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih

Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita.

Govindasuriputrena Kasinathabhidhayina

Upasanityupakhyena Sri Sai Gurave’ rpita.


Sri Guruprasada – Yacana – Dasata

Ruso mother priyambija mahavari pitahi ruso,

Ruso mother priyangana, priyasutatmajahi ruso.

Ruso bhagini bandhuhi, svasura sasubai ruso

Na Datta Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.

Puso na sunabai tya maja na bhratrjaya puso

Puso na priya soyare, priya sage na jnati puso.

Puso suhrda na sakha, svajana naptabandhu puso,

Pari na Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.

Puso na anala donkey, taruna vrddhahi na puso,

Puso na Guru dhakute, maje na thora rational puso.

Puso naca bhalebure, sujana sadhuhi na puso,

Pari na Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.

Ruso catura tattvavit vibudha prajna jnani ruso,

Rusohi vidusi striya kusala panditahi ruso,

Ruso mahipati vati bhaiaka tapasihi ruso,

Na Datta Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.

Ruso javi rsi muni anagha siddha yogi ruso,

Ruso hello there grhadevata, ni kulagramadevi
ruso.

Ruso khala pisaccahi malina dakinihi ruso,

Na Datta Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.

Ruso mrga khaga krmi, akila jivajantu ruso,

Ruso vitapa prasatara acala apagabdhi ruso.

Ruso kha pavanagni vara avani pancatattve ruso,

Na Datta Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.

Ruso vimala kinnara amala yakinihi ruso,

Ruso sasi khagadihi, gagani tarakahi ruso.

Ruso amararajahi adaya Dharmaraja ruso,

Na Datta Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.

Ruso mana sarasvati, capalacitta tehi ruso,

Ruso vapu disakhila kathina kala rohi ruso.

Ruso sakala visahi mayi tu brahmagola ruso,

Na Datta Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.

Vimudha mhanuni haso, maja na matsarahi daso,

Padabhiruci ulhaso, jananakardami na faso.

Na durga dhrtica dhaso, asivabhava mage khaso,

Prapanci mana he ruso, drdha virakti citti thaso.

Kunachi ghrna naso na ca sprha kasaci aso,

Sadaiva hrdayi vaso, manasi dhyani Sai vaso.

Padi pranaya vorso, nikhila drsya Baba diso,

Na Datta Guru Sai mama, upari yacanela ruso.


Puspanjali

Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani
prathamanyasan

Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya
santi devah.

Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam
vaisravanaya kurmahe.

Sa me kamanka makamaya mahyam Kamesvaro vaisravano
dadhatu

Kuberaya Vaisravanaya Maharajaya Namaha

Aum Svasti. Sam Rajam Bhaujyam. Svarajyam
Vairajyam Para,eshtayam Rajyam

Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi
Syatsarvabhaumah

Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai
samudraparyanthaya ekaraliti.

Tadapyesa slok’bhi gito marutah parivestaro

Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya
kamaprervisvedevah sahasada iti.

Sri Narayana Vasudeva

Sachidananda Sadguru Sainatha

Maharaja Ki Jaya.


Prarthana

Karacharanakrtam vakkayajam karmajam va

Sravananayanajam va manasam va’ paradham

Viditamaviditam va sarvametatksamasva.

Jaya karunabdhe Sri Prabho Sainatha

Sri sacchidananda sadguru

Sainatha maharaja ki Jai.

Aum Rajadhiraja Yogiraja

Parabrahma Sainatha Maharaja

Sri sacchidananda sadguru

Sainatha maharaja ki Jai

Leave a Reply

%d bloggers like this: