కొత్తగా లేదేంటి Kothaga Ledhenti Lyrics – Ranga Ranga Vaibhavanga (2022)

కొత్తగా లేదేంటి Kothaga Ledhenti Lyrics panja vaishnav tej kotthaga ledenti song lyrics penned by shree mani composed by DSP song sung by singers Arman Malik & Hari Priya

Song Credits:
Movie : Ranga Ranga Vaibhavanga
Song – Kothaga Ledhenti
Singers – Arman Malik & Hari Priya
Lyrics – Shree Mani
Music : Devi Sri Prasad
Label Credits – Sony Music South

కొత్తగా లేదేంటి Kothaga Ledhenti Lyrics – Ranga Ranga Vaibhavanga (2022)

కొత్తగా-లేదేంటి-Kothaga-Ledhenti-Lyrics-Ranga-Ranga-Vaibhavanga-2022

కొత్తగా లేదేంటి Kothaga Ledhenti Lyrics in Telugu

కొత్తగా లేదేంటి
కొత్తగా లేదేంటి

ఇంత దగ్గరున్నా
నువ్వు నేను
కొత్తగా లేదేంటి

ఎందుకంటాడెంటి
ఎందుకంటాడెంటి

ఎంత దూరమైనా
నువ్వు నేను
ఒక్కటే కాబట్టీ

మనిషి నాక్కద్దో ఉన్నా
మానుసి నీ దగ్గరే

నీ దూరాలోడున్నా
కలవ్ని భటుకే

ఒక్కరికొకరై కలిసేనా
ఇద్దరం ఒక్కరై ఒక్కరై

కొత్తగా లేదేంటి
కొత్తగా లేదేంటి

ఇంత దగ్గరున్నా
నువ్వు నేను
కొత్తగా లేదేంటి

ఎందుకంటాడెంటి
ఎందుకంటాడెంటి

ఎంత దూరమైనా
నువ్వు నేను
ఒక్కటే కాబట్టీ

గుండె సడి తోటి
మొద్దు సడి పోతి

హద్దు ధాటింధే
అయినా
కొత్తగా లేదేంటి

సెకనుకో కోటి కనలేదేంటి
ధనితో పొల్చి చూస్తే
ఇందులో గొప్పేంటి

ఎంత ఏకాంతం
మన సొంతమే
అయినా కొత్తగా లేదేంటి

ఎంత బాధలోకమో
మన మద్ధయలో
అయిన ఎప్పుడంటిగూడేంటి

కొత్తగా లేదేంటి
కొత్తగా లేదేంటి

ఇంత దగ్గరున్నా
నువ్వు నేను
కొత్తగా లేదేంటి

ఎందుకంటాడెంటి
ఎందుకంటాడెంటి
ఎంత దూరమైనా నువ్వు నేను
ఒక్కటే కాబట్టీ

కొత్తగుంటుంది ప్రేమ అంటారే
పక్కనుండి ప్రేమే అయినా
కొత్తగా లేదేంటి

మొదటిది అడుగుసె
పాపవా నువ్వు

ఇంత నదిచకవ నడకలో
తడబాటుంటదేంటి

ఎన్ని నాల బిక్షణం ఈక్షణం
అయినా కొత్తగా లేదేంటి

ఎంతకుంటే ఈక్షణం
దేడిపోమానం
అన్నీ నవ్వొకం పావట్టే

కొత్తగా లేదేంటి
కొత్తగా లేదేంటి

ఇంత దగ్గరున్నా
నువ్వు నేను
కొత్తగా లేదేంటి

ఎందుకంటాడెంటి
ఎందుకంటాడెంటి

ఎంత దూరమైనా
నువ్వు నేను
ఒక్కటే కాబట్టీ

Video Credits – Sony Music South – Kothaga ledhenti lyrical song

Leave a Reply