Aarti Saibaba | dhoop aarti – saaraalyrics

Aarti Saibaba | dhoop aarti – saaraalyrics
 
aarti saibaba 
aarti – dhoop aarti
Arati Saibaba
Aarti…
Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa
janan davi.
Nija dola Sriranga. Dola Sriranga
Aarti…
Jaya mani jaisa bhava. Tayataisa anubhava Davisi
dayaghana,
Aisi tuzi he mava, tuzi he mava.
Aarti…
Tumace nama dhyata. Bunny Sansruthivyatha
Agadha Tava karani. Marga davisi anatha, davisi
anatha.
Aarti…
Kaliyuga Avatara, Saguna Brahma sachara
Avatirna zalase Svami Datta Digambara, Datta
Digambara.
Aarti…
Athan Divasa Gurvari.Bhakta kariti vari.
Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari,
bhayanivari.
Aarti…
Maza nijadravya theva, Thava carana-raja-seva
Magane heci aata, Tumhan devadideva, devadideva.
Aarti…
Ichita Dina chatak Nirmala toya nijasukha
Pajaven Madhava Ya Sambhala apuli bhaka, apuli
bhaka.
Aarti…
 
Siradi labyrinth Pandharapura
Siradi Maze Pandharapura. Sai Baba Ramavare.
Baba Ramavara. Sai Ramavara.
Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaga.
Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga.
Yaho avaghe jana, Kara Babansi vandana
Babansi vandana, Saisi vandana.
Ganu mhane Baba Sai. Dhava pava mazi ai.
Pava labyrinth ai. Dhava pava mazi ai.
 
 Ghalina lotangana
Ghalina lotangana vandina carana, Dolyanni pahina
rupa tuze
Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane
Nama.
Tvameva mata ca pita tvameva, Tvameva bandhusca
sakha tvameva
Tvameva vidya dravinam tvameva, Tvameva sarvam
mom, Deva.
Kayane Vaca manasendriyairva. Budhyatmanava
prakriti svabhavat
Karomi yadyatsakalam parasmai. Narayanayeti
samarpayami.
Acchutam keshavam ramanarayanam
Krishnadamodaram vasudevam harim
Sridharam Madhavam Gopikavallabham,
Janakinayakam Ramacandran bhaje
 
 Namasmarana
Rabbit Rama, Hare Rama, Rama Hare
Rabbit Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare
Namaskarastaka
Anantha tula te kase re stavave Anantha tula te
kase re namve
Anantha mukhanca sine sesa gatan Namaskara
sastanga Sri Sainatha.
Smarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari
bhaktisati svabhave
Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Sri
Sainatha.
Jar jo sada davaya Santa Clause lilaDise ajnya
lokanpari jo jananla
Pari antari jnana kaivalyadata. Namaskara sastanga
Sri Sainatha.
Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka
sadhanibhuta saca
Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga
Sri Sainatha.
Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya
cumboni celebration
Mukhi ghala preme khara grasa ata. Namaskara
sastanga Sri Sainatha.
Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate
samanatva deti
Prayagadi tirthe padi namrahota. Namaskara
sastanga Sri Sainatha.
Tuzya jya pada pahata gopabali Sada rangali
citsavarupi milali
Kari rasakrida spare Krsnanatha. Namaskara
sastanga Sri Sainatha.
Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina
atyanta bhave
Bhavi Mohaniraja ha tari aata. Namaskara sastanga
Sri Sainatha.
 
 Aisa yei Ba
Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara
Sarvahi vyapaka tu.
Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba
Kasi Snana Japa, prathidivasi. Kohlapura bhiksesi
Nirmala nadi tunga, jala prasi, Nidra mahura desi.
Aisa yei ba
Zoli lombatase vama kari. Trisula damaru-dhari
Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Mukti cari
Aisa yei ba
Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana
karisi Ba
Nagajata muguta sobhato matha. Aisa yei ba
Tatpara tuzya ya he dhyani. Aksaya tyanche sadani
Lakshmi vasakari dinarajani. Raksisi sankata
varuni Aisa yei ba
Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya
Purnanandha sukhe hello there kaya. Lavisi
hariguna gaya.
Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara
Sarvahi vyapaka tu.
ruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba
 
Sri Sainatha Mahima Stotram
Sada satsavarupam cidananda kandam
jagatsambhavasthana samhara he tum
Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram
sadgurum sainatham.
Bhavadhvantavidvamsa martandamidayam
manovaggatitam munirdhyanagamyam
Jagat-vyapakam nirmalam nirgunam tvam,
namamisvaram sadgurum sainatham.
Bhavbambhodhi magnarditanam jananam,
svapada-sritanam svabhaktipriyanam
Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram
sadgurum sainatham.
Sada nimbavrksasya muladhivasat sudhastravinam
titka mapya priyam cap
Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam, namamisvaram
sadgurum sainatham.
Sada kalpavrksasya tasyadhimule
bhavedbhavabuddhaya saparyadhisevaam
Nrnam kurvathaam bhuktimukti ptadam cap,
namamisvaram sadgurum sainatham.
Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana
bhasvatprabhavam
Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram
sadgurum sainatham.
Satam visrama rama mevabhiramam, sada sajjanaih
Sanstutam sannamaddhih,
Janamodadam bhaktabhadra-pradham cap, namamisvaram
sadgurum sainatham.
Ajanmadhyamekham param brahma saksat svayam
sambhavam ramameva vathirnam
Bhavadarsanatsam Punitah praboham, namamisvaram
sadgurum sainatham.
Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam
sarvarthasiddhiprada
Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta
kshamah
Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi
Prabho,
Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam
mother.
Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha
dhrumam Prabhum.
Mayayopahatacitta suddhaye, cintaya
myahamaharnisam-muda.
Saratsudhamsu pratima-prakasham, kripatapatram
tava sainatha
Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay
tapamapakarotu.
Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina
stutastvam
Ramenmano me tava padayugme, bhrngo, yathabje
makarandalubdhah.
Anekajanmarjita papasankshyo, bhavedhbhavatpada
saroja darsanat
Ksamsva sarvana paradha punjakan prasida Saisa
Guro dayanidhe.
Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada
sevanaratah satatam ca bhaktya
Sansara janya duritau dhavinir gathaste
kaivalyadhama paramam samavapnuvanti.
Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada
Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam.
Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih
Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita.
Govindasuriputrena Kasinathabhidhayina
Upasanityupakhyena Sri Sai Gurave’ rpita.
 
Sri Guruprasada – Yacana – Dasata
Ruso mother priyambija mahavari pitahi ruso,
Ruso mother priyangana, priyasutatmajahi ruso.
Ruso bhagini bandhuhi, svasura sasubai ruso
Na Datta Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.
Puso na sunabai tya maja na bhratrjaya puso
Puso na priya soyare, priya sage na jnati puso.
Puso suhrda na sakha, svajana naptabandhu puso,
Pari na Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.
Puso na anala donkey, taruna vrddhahi na puso,
Puso na Guru dhakute, maje na thora rational puso.
Puso naca bhalebure, sujana sadhuhi na puso,
Pari na Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.
Ruso catura tattvavit vibudha prajna jnani ruso,
Rusohi vidusi striya kusala panditahi ruso,
Ruso mahipati vati bhaiaka tapasihi ruso,
Na Datta Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.
Ruso javi rsi muni anagha siddha yogi ruso,
Ruso hello there grhadevata, ni kulagramadevi
ruso.
Ruso khala pisaccahi malina dakinihi ruso,
Na Datta Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.
Ruso mrga khaga krmi, akila jivajantu ruso,
Ruso vitapa prasatara acala apagabdhi ruso.
Ruso kha pavanagni vara avani pancatattve ruso,
Na Datta Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.
Ruso vimala kinnara amala yakinihi ruso,
Ruso sasi khagadihi, gagani tarakahi ruso.
Ruso amararajahi adaya Dharmaraja ruso,
Na Datta Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.
Ruso mana sarasvati, capalacitta tehi ruso,
Ruso vapu disakhila kathina kala rohi ruso.
Ruso sakala visahi mayi tu brahmagola ruso,
Na Datta Guru Sai mama, majavari kadihi ruso.
Vimudha mhanuni haso, maja na matsarahi daso,
Padabhiruci ulhaso, jananakardami na faso.
Na durga dhrtica dhaso, asivabhava mage khaso,
Prapanci mana he ruso, drdha virakti citti thaso.
Kunachi ghrna naso na ca sprha kasaci aso,
Sadaiva hrdayi vaso, manasi dhyani Sai vaso.
Padi pranaya vorso, nikhila drsya Baba diso,
Na Datta Guru Sai mama, upari yacanela ruso.
 
Puspanjali
Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani
prathamanyasan
Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya
santi devah.
Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam
vaisravanaya kurmahe.
Sa me kamanka makamaya mahyam Kamesvaro vaisravano
dadhatu
Kuberaya Vaisravanaya Maharajaya Namaha
Aum Svasti. Sam Rajam Bhaujyam. Svarajyam
Vairajyam Para,eshtayam Rajyam
Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi
Syatsarvabhaumah
Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai
samudraparyanthaya ekaraliti.
Tadapyesa slok’bhi gito marutah parivestaro
Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya
kamaprervisvedevah sahasada iti.
Sri Narayana Vasudeva
Sachidananda Sadguru Sainatha
Maharaja Ki Jaya.
 
Prarthana
Karacharanakrtam vakkayajam karmajam va
Sravananayanajam va manasam va’ paradham
Viditamaviditam va sarvametatksamasva.
Jaya karunabdhe Sri Prabho Sainatha
Sri sacchidananda sadguru
Sainatha maharaja ki Jai.
Aum Rajadhiraja Yogiraja
Parabrahma Sainatha Maharaja
Sri sacchidananda sadguru
Sainatha maharaja ki Jai

Leave a Reply