Madhurashtakam Lyrics – bhakti

Madhurashtakam Lyrics – bhakti

Madhurashtakam Lyrics :
Adharam Madhuram Vadanam Madhuram Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram |
Hrdayam Madhuram Gamanam Madhuram Madhura Adhipater Akhilam Madhuram ||1||
Vacanam Madhuram Caritam Madhuram Vasanam Madhuram Valitam Madhuram |
Calitam Madhuram Bhramitam Madhuram Madhura Adhipater Akhilam Madhuram ||2||
Vennur Madhuro Rennur Madhurah Paannir Madhurah Paadau Madhurau |
Nrtyam Madhuram Sakhyam Madhuram Madhura Adhipater Akhilam Madhuram ||3||
Giitam Madhuram Pitam Madhuram Bhuktam Madhuram Suptam Madhuram |
Ruupam Madhuram Tilakam Madhuram Madhura Adhipater Akhilam Madhuram ||4||
Karannam Madhuram Tarannam Madhuram Harannam Madhuram Ramannam Madhuram |
Vamitam Madhuram Shamitam Madhuram Madhura Adhipater Akhilam Madhuram ||5||
Gun.Jaa Madhuraa Maalaa Madhuraa Yamunaa Madhuraa Viicii Madhuraa |
Salilam Madhuram Kamalam Madhuram Madhura Adhipaterakhilam Madhuram ||6||
Gopii Madhuraa Lilaa Madhuraa Yuktam Madhuram Muktam Madhuram |
Drssttam Madhuram Shissttam Madhuram Madhura Adhipaterakhilam Madhuram ||7||
Gopaa Madhuraa Gaavo Madhuraa Yassttir Madhuraa Srssttir Madhuraa |
Dalitam Madhuram Phalitam Madhuram Madhura Adhipaterakhilam Madhuram ||8||

Leave a Reply