Mangli Sevalal Song Lyrics – Banjara

mangli sevalal song lyrics,sevalal song mangli lyrics given by Kamal Eslavath and song sevalal sung by Mangli & Kamal Eslavath,sevalal song lyrics

Mangli Sevalal Song lyrics
Song Credits:
Lyrics – Kamal Eslavath
Singers – Mangli & Kamal Eslavath
Music – Madeen SK

హే హే హే హే హే హే హే హే
జాతేన హాథేమ లేన చాలో సేవాలాల్ తూ

సారీ మలక్ సే వజాళో ఆవజూ
గోరేర జీవణేమ జబాన వెగో బాపు తూ

సాతీ భవానిరో లాడెరో బేట తూ
హర్ గామ్ నంగరీమ

తార నామ లేన చాలె
గోరేర్ ఆంగణేమ

కడీ హుసేతి బోలె
జై సేవాలాల్ బాపు బాల్ బచ్చా న తు సాయి వెజో

జాతేన హాథేమ లేన చాలో సేవాలాల్ తూ
సారీ మలక్ సే వజాళో ఆవజూ

గోరేర జీవణేమ జబాన వెగో బాపు తూ
సాతీ భవానిరో లాడెరో బేట తూ

తోళావాళో బాపు తార దేవలేమ
సతేరో జోత్ లాగరోచరే

హీరావళో గోరుర్ వేలాభావేటీన
సతేతి దూర్ కరరోచిరే

భాయ తారో కడియ సేవభాయ కడియ
భాయ తారో కడియ రంగ్ చూయోరే

హతి మోతిరో ఫూల్
భాయ తొరో నంగరి సేవభాయ నంగరి

భాయ తారో నంగరి రంగ్ చూయోరే
హతి మోతిరో ఫూల్

భాయ తొరో జురలో సేవభాయ జురలో
భాయ తారో మళావో సేవభాయ మళావో

భాయ తొరో జురలో సేవభాయ జురలో
రంగ్ చూయోరే సేవభాయ హతి మోతిరో రంగ్ ఫూల్

భాయ తారో కడియ సేవభాయ కడియ
భాయ తారో కడియ రంగ్ చూయోరే

హతి మోతిరో ఫూల్
జాతేన హాథేమ లేన చాలో సేవాలాల్ తూ

సారీ మలక్ సే వజాళో ఆవజూ
గోరేర జీవణేమ జబాన వెగో బాపు తూ

సాతీ భవానిరో లాడెరో బేట తూ
సేవభాయ ఓఓఓ
ఏ సేవభాయ ఓఓఓ

గోరున సమాళో గావడి ఢోరున పాళో
సారీ అందారోసో జీవణేమ చాందణో లాయో

యాడి బాపు సేవాలాల్
లాలో పగడి వాళో ధోళో జండా లే చాలో
యాడి జగదాంబ ర చేలా వేన చలో ఆరో

భాయ బాపు సేవాలాల్
మోతి వాళో బాపు సేవాలాల్ ధోతి కరమేలో
గాది వాళో భాయ జగదాంబ ర గోదేమా బేటో

భుకి మెరామ యాడిన గరదణ అర్పణ కరమేలో
దూరి నజరేతి దునియా సారి ధర్శణ కరమేలో బాపూ తూ

ధోళో ఘోడేవాళో పౌరా ఘడేన జీతాయో
ఉమ్మర సారి కుమారో సేవామ బితాయో బాపు పురియా తార తూ

జాతేన హాథేమ లేన చాలో సేవాలాల్ తూ
సారీ మలక్ సే వజాళో ఆవజూ

గోరేర జీవణేమ జబాన వెగో బాపు తూ
సాతీ భవానిరో లాడెరో బేట తూ

తోళావాళో బాపు తార దేవలేమ
సతేరో జోత్ లాగరోచరే

హీరావళో గోరుర్ వేలాభావేటీన
సతేతి దూర్ కరరోచిరే
saaraalyrics

Leave a Reply