Namami shamishan nirvan roopam lyrics – Rudrashtakam

Namami shamishan nirvan roopam lyrics నమామీశ మీశాన నిర్వాణ రూపం नमामीशमीशान निर्वाण रूपं rudrashtakam lyrics

Namami shamishan nirvan roopam lyrics in Telugu

నమామీశ మీశాన నిర్వాణ రూపం
విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మ వేద స్వరూపం
అజం నిర్గుణం నిర్వి కల్పం నిరీగం
చిదాకార మాకాశ వాసం భజేహం

నిరాకార ఓంకార మూలం పురీయం
గిరాజ్ఞాన గోతీ గభీశం గిరీశం
కరాళం మహాకాల కాలం కృపాలం
గుణాకార సంసార సారం నఘోహం

ఉషారాగ్ని సంకాశ గౌరం గభీరం
మనో భూత కోటి ప్రభాశీష హీరం
స్పురన్ మౌళి కల్లోలిని చారు గంగ
రసత్ బాల బాలేందు కంఠే భుజంగ

జలత్ కుండలం శుభ్ర నేత్రం విశాలం
ప్రసన్ననానం నీలకంఠం దయాలం
మృగాదీశ చర్మాబరం ముండ మారం
ప్రియం శంఖరం సర్వ నాదం భజానం

ప్రచండం ప్రకృష్టం ప్రగల్భం పరేశం
అఖండం భజే భాను కోటి ప్రకాశం
త్రైశూల నిర్మూలనం శూల పాణిం
భజేహం భవానీ పతిం భావ గమ్యం

కలాతీత కళ్యాణ కల్పాంత కారిః
సదా సజ్జనానంద దాతా పురారిః
చిదానంద సందోహ మో హాపహారి
ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో మన్మదారిః

నయావత్ ఉమానాద పాదార విందం
భజంతి హలోకే పరే వాన హారం
గతావత్ సుఖం వాపి సంతాప నాశం
ప్రసీద ప్రభో సర్వ భూతాది వాసా

నజానామి దోతం జపం దైవ పూజాం
నతోహం సదా సర్వ దాదేవ తుభ్యం
జరా జన్మ దుఃఖౌ గతా తప్య మానం
ప్రభో పార్ధి శాపాన మామీశ శంభో

రుద్రాష్టక మిదం ప్రోక్తం విప్రేణ హర తుష్టయే
యే పఠంతి నరా భత్యా తేషాం శంభుః ప్రసీదతీ

Namami shamishan nirvan roopam lyrics in Hindi

नमामीशमीशान निर्वाण रूपं
विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदः स्वरूपम्‌

निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं
चिदाकाश माकाशवासं भजेऽहम्‌

निराकार मोंकार मूलं तुरीयं
गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्‌

करालं महाकाल कालं कृपालुं,
गुणागार संसार पारं नतोऽहम्‌

तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं
मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम्‌

स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारू गंगा
लसद्भाल बालेन्दु कण्ठे भुजंगा

चलत्कुण्डलं शुभ्र नेत्रं विशालं
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्‌

मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं
प्रिय शंकरं सर्वनाथं भजामि

प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं
अखण्डं अजं भानु कोटि प्रकाशम्‌

त्रयशूल निर्मूलनं शूल पाणिं
भजेऽहं भवानीपतिं भाव गम्यम्‌

कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी
सदा सच्चिनान्द दाता पुरारी

चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी

न यावद् उमानाथ पादारविन्दं,
भजन्तीह लोके परे वा नराणाम्‌

न तावद् सुखं शांति सन्ताप नाशं
प्रसीद प्रभो सर्वं भूताधि वासं

न जानामि योगं जपं नैव पूजा
न तोऽहम्‌ सदा सर्वदा शम्भू तुभ्यम्‌

जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं
प्रभोपाहि आपन्नामामीश शम्भो

रूद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोतये
ये पठन्ति नरा भक्तयां तेषां शंभो प्रसीदति

Namami shamishan nirvan roopam lyrics in English

Namami Shamishan Nirvan Roopam
Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swaroopam

Nijam Nirgunam Nirvikalpam Nireeham
Chidakasamaakasa Vasam Bhajeham

Niraakara Monkaara Moolam Thureeyam
Giraa Jnana Gotheethamesam Gireesam

Karalam Maha Kala Kalam Krupalam
Gunaa Gara Samsara Param Nathoham

Thushaaraadhi Sankasa Gowram Gabheeram
Mano Bhootha Koti Prabha Sree Sareeram

Sphuran Mouli Kallolini Charu Ganga
Lasaddala Balendu Kante Bhujanga

Chalath Kundalam Bru Sunethram Vishaalam
Prasannananam Neela Kandam Dhayalam

Mugadheesa Charmambaeam Munda Malam
Priyam Shankaram Sarva Nadham Bhajami

Prachandam Prakrushtam Prakalbham Paresam
Akhandam Ajam Bhanu Koti Prakasam

Thraya Soola Nirmoolanam Soola Panim
Bhajeham Bhavani Pathim Bhava Gamyam

Kalatheetha Kalyani Kalpanthakari
Sada Sajjananda Datha Purari

Chidananda Sandoha Mohapahari
Praseeda Praseeda Prabho Mamamadhari

Na Yavad Umanada Padaravindam
Bhajantheeha Loke Pare Vaa Naraanaam

Na Thath Sukham Shanthi Santhapa Nasam
Praseedha Prabho Sarva Bhoothadhivasam

Na Janami Yogam Japam Naiva Poojaam
Nathoham Sada Sarvadha Shambhu Thubhyam

Jara Janma Dukhogha Thathpyamanam
Prabho Pahi Aapannamameesa Shambho

Rudhrashtakam Idham Proktham
Viprena Hara Thoshaye

Ye Padanthi Naraa Bhakthya
Thesham Shambhu Praseedathi

Leave a Reply