Sai baba Chalisa in Telugu

Sai baba Chalisa Telugu 

Sai baba chalisa :
Sai Baba Chalisa Lyrics In Telugu :
షిరిడీవాస సాయిప్రభో… జగతికి మూలం నీవే ప్రభో..
దత్త దిగంబర అవతారం.. నీలో సృష్టి వ్యవహారం… 

షిరిడీవాస సాయిప్రభో… జగతికి మూలం నీవే ప్రభో..
దత్త దిగంబర అవతారం.. నీలో సృష్టి వ్యవహారం… 

త్రిమూర్తి రూపా ఓ సాయీ… కరుణించి కాపాడోయి
దర్శన మియ్యగరావయ్యా… ముక్తికి మార్గం చూపుమయా…
||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||
కఫిని వస్త్రము ధరియించి.. భుజమునకు జోలీ తగిలించి..
నింబ వృక్షము ఛాయలో… ఫకీరు వేషపుధారణలో
కలియుగమందున వెలసితివి.. త్యాగం సహనం నేర్పితివి
షిరిడీ గ్రామం నీ వాసం… భక్తుల మదిలో నీ రూపం…
||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||
చాంద్ పాటిల్ ను కలుసుకుని… ఆతని బాధలు తెలుసుకొని
గుఱ్ఱము జాడ తెలిపితివి… పాటిల్ బాధను తీర్చితివి…
వెలిగించావు జ్యోతులను… నీవుపయోగించీ జలము
అచ్చెరువొందెను ఆ గ్రామం… చూసి వింతైన ఆ దృశ్యం…
||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||
బాయ్జా చేసెను నీ సేవ… ప్రతిఫలమిచ్చావో దేవా
నీ ఆయువును బదులిచ్చి… తాత్యాను నీవు బ్రతికించి
పశుపక్షులను ప్రేమించి… ప్రేమతో వాటిని లాలించి…
జీవులపైన మమకారం… చిత్రమయా నీ వ్యవహారం…
||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||
నీ ద్వారములో నిలిచితిని… నిన్నే నిత్యం కొలిచితిని
అభయము నిచ్చి బ్రోవుమయా… ఓ షిరిడీశా దయామయా
ధన్యము ద్వారక ఓ మాయీ… నీలో నిలిచెను శ్రీసాయి
నీ ధుని మంటల వేడిమికి… పాపము పోవును తాకిడికి…
||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||
ప్రళయ కాలము ఆపితివి… భక్తులను నీవు బ్రోచితివి
చేసి మహామ్మారీ నాశం… కాపాడి షిరిడి గ్రామం…
అగ్నిహోత్రి శాస్త్రికి… లీలా మహత్యం చూపించి
శ్యామాను బ్రతికించితివి… పాము విషము తొలగించి…
||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||
భక్త భీమాజీకి క్షయరోగం… నశియించే ఆతని సహనం
ఊదీ వైద్యం చేసావు… వ్యాధిని మాయం చేసావు…
కాకాజీకి ఓ సాయి… విఠల దర్శన మిచ్చితివి…
దామూకిచ్చి సంతానం… కలిగించితివి సంతోషం…
||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||
కరుణాసింధూ కరుణించు… మాపై కరుణా కురిపించు
సర్వం నీకే అర్పితము… పెంచుము భక్తి భావమును…
ముస్లిం అనుకొని నిను మేఘా… తెలుసుకుని ఆతని బాధ
దాల్చి శివశంకర రూపం… ఇచ్చావయ్యా దర్శనము…
||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||
డాక్టరుకు నీవు రామునిగా… బల్వంతుకు శ్రీదత్తునిగా
నిమోనుకరుగు మారుతిగా… చిదంబరకు శ్రీగణపతిగా
మార్తాండకు ఖండోబాగా… గణూకు సత్యదేవునిగా
నరసింహస్వామిగా జోషికి… దర్శనము మిచ్చిన శ్రీసాయి…
||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||
రేయి పగలు నీ ధ్యానం… నిత్యం నీ లీలా పఠనం…
భక్తితో చేయ్యండి ధ్యానం… లభించును ముక్తికి మార్గం
పదకొండు నీ వచనాలు… బాబా మాకవి వేదాలు…
శరణణి వచ్చిన భక్తులను… కరుణించి నీవు బ్రోచితివి…
||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||
అందరిలోన నీ రూపం… నీ మహిమా అతిశక్తిమాయం…
ఓ సాయి మేము మూఢులము… ఒసగుమయా నీవు జ్ఞానమును
సృష్టికి నీవే నయమూలం… సాయి మేము సేవకులం
సాయి నామమే తలచెదము… నిత్యము సాయిని కొలిచెదము…
||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||
భక్తి భావన తెలుసుకొని… సాయిని మదిలో నిలుపుకొని
చిత్తంతో సాయీ ధ్యానం… చెయ్యండీ ప్రతినిత్యం
బాబా కాల్చిన ధుని ఊది… నివారించెను అది వ్యాధి
సమాధి నుండి శ్రీసాయి… భక్తులను కాపాడేనోయి…
||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||
మన ప్రశ్నలకు జవాబులు… తెలుపును సాయి చరితములు…
వినండి లేక చదవండి… సాయి సత్యము చూడండి…
సత్సంగమును చేయండి… సాయి స్వప్నము పొందండి…
భేద భావమును మానండి… సాయి మన సద్గురువండి…

||షిరిడీవాస సాయిప్రభో||
వందనమయ్యా పరమేశా… ఆపద్భాందవ సాయీశా…
మా పాపములూ కడతేర్చు… మా మది కోరిక నెరవేర్చు
కరుణామూర్తి ఓ సాయి… కరుణతో మము దరిచేర్చోయి..
మా మనసే నీ మందిరము… మా పలుకులే నీకు నైవేద్యం…
షిరిడీవాస సాయిప్రభో… జగతికి మూలం నీవే ప్రభో..
దత్త దిగంబర అవతారం.. నీలో సృష్టి వ్యవహారం…
నీలో సృష్టి వ్యవహారం… నీలో సృష్టి వ్యవహారం…

|| శ్రీ సచ్చిదానంద సాయినాథ్ మహరాజ్ కి జై ||

Leave a Reply