Shiva shankari song lyrics – Jagadeka veeruni katha

Shiva shankari lyrics – Jagadeka veeruni katha

Shiva sankari song lyrics :
శివశంకరీ శివశంకరీ శివానందలహరి
శివశంకరీ శివానందలహరి శివశంకరీ
శివానందలహరి శివశంకరీ
చంద్రకళాధరి ఈశ్వరీ
చంద్రకళాధరి ఈశ్వరీ

కరుణామృతమును కురియజేయుమా
మనసు కరుగదా మహిమ జూపవా దీనపాలనము చేయవే
శివశంకరీ శివశంకరీ శివానందలహరి శివశంకరీ
శివశంకరీ శివానందలహరి శివానందలహరి శివశంకరీ
శివశంకరీ శివానందలహరి శివశంకరీ
శివశంకరీ శివానందలహరి శివశంకరీ
చంద్రకళాధరి ఈశ్వరీ రిరి సని దనిసా

మపదనిసా దనిస దనిస దనిస
చంద్రకళాధరి ఈశ్వరీ రిరి సనిపమగా
రిసదా నిరినిస రిమపద మపనిరి నిసదప
చంద్రకళాధరి ఈశ్వరీ దనిస మపదనిస

సరిమ గరి మపని దనిస మప నిరి సరి నిస దనిప
మపనిస రీసని సరిగా రిస రిరి సని
సని పని పమ పమ గమరి సనిస
సరి మపని దానిస సరి మపనిదాని సరిమపని దానిస

చంద్రకళాధరి ఈశ్వరీ
చంద్రకళాధరి ఈశ్వరీ
ఆ… శివశంకరీ
ఆ… శివశంకరీ

తోం తోం తోం దిరితోం దిరితోం దిరితోం దిరిదిరితోం
దిరిదిరి యాన దరితోం
దిరిదిరితోం దిరిదిరితోం దిరిదిరితోం తరియాన
దిరిదిరితోం తోం తోం దిరిదిరితోం తోం తోం
దిరిదిరితోం దిరిదిరితోం దిరిదిరి తాన దిరితోం
దిరిదిరి దిరిదిరి దిరిదిరి దిరిదిరి నాదిరి దిరిదిరి దిరి దిరిదిరి దిరి
నాదిరి దిరిదిరి తోం దిరిదిరి నాదిరి దిరిదిరి తోం

నినినిని నినినిని దనిని దనినిని దప
పసస నిససనిద నిరిరి సరిరి సని
సగగ రిగగ నిస సరిరి సరిరి సని
నిసస నిసస నిద దనిని దనిని దప

నిని దద ససనిని రిరిసస గగరిరి
గగ సస రిరి నిని సని రిరి సస సస
రీరిరీరిరిరి నినిని రీరిరిరి నినినిగాగగగ నినిని రిరిగరిమా
రిమరి సరిసనిసని పనిస మపమరిగ
సరి సస మప మమ సరి సస సససస

సరి సస పని పప సరిసస సససస
మప మమ పని దద మపమ పనిద
మపమ పనిద పదపప సరి సస

పదప సరిస పదప సరిస
మమమ పపప దదద నినిని ససస రిరిరి గరి సస రిపా
శివశంకరీ

Leave a Reply