Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Telugu

Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Telugu

Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Telugu pdf :

1. Kousalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
Uttishta Narasardula karthavyam dhaivamanhikam.

2. Uthishtothishta Govinda Uthishta Garuda dwaja
Uthishta Kamalakantha trilokyam mangalam kuru.

3. Matahas samastha jagatham MaduKaitabareh
Vaksho viharini manohara divya murthe
Sriswamini sritha jana priya dana seele
Sree Venkatesa dayite tava suprabhatham.

4. Tava suprabhatam aravinda lochane
Bhavatu prasannna mukha chandramandale
Vidhi Sankarendra vanithabhir archite
Vrisha saila natha Dayite Dayanidhe!

5. Atryadi sapta rishayah samupasya sandhyam
Akasa sindhu kamalani manoharani
Aadaya Padayugam archayitum prapannah
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham.

6. Panchananabja Bhava Shanmukha Vasavadyah
Trivikramadi charitam Vibhudas stuvanti
Bhashapathih Patathi vasara suddhim aarat
Seshadri sekhara vibho thava Suprabhatham.

7. Eeshat prapulla sarasee ruha narikela
Poogadrumadi sumanohara palikanam
Aavati mandam Anilas saha divya gandhaih
Seshadri Sekhara Vibho tava suprabhatham.

8. Unmeelya netrayugam uttama Panjarasthah
Pathrava sishta kadaleephala payasani
Bhuktva saleelamatah Keli sukah patanthi
Seshadri sekhara Vibho tava Suprabhatham.

9. Tantree prakarsha maduras swanaya Vipanchya
Gayat yanantha charitham tava Naradopi
Bhasha samagram asakrit kara chara ramyam
Seshadri Sekhara Vibho tava Suprabhatham.

10. Bringavali cha makharanda rasaani viddah
Jangara geetha ninadhais saha sevanaya
Niryatyupanta sarasee kamalodharebhyah
Seshadri sekahra Vibho tava Suprabhatam.

11. Yosha ganena varadadni vimatyamane
Goshalayeshu dadi manthana teevra goshah
Roshat kalim vidadate kakhubhascha kumbah
Seshadri sekhara Vibho tava suprabhatham.

12. Padmesa mitra satha pathraga thali vargah
harthum sriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya
Bherininadhamiva bibhrati teevranadham
Seshadri sekhara vibho tava Suprabhatham.


13. Srimannabhishta varadakhila lokhabando
Sri Srinivasa dayaika sindho
Sri devata griha bhujantara divya murte
Sri Venkatachalapathe tava suprabhatham.

14. Sriswami pushkarinika plava nirmalankah
sreyorthino Hara Virincha Sanandanadyah
Dvare vasanthi vara vetra hatottamangah
Sri Venkatachalapathe tava suprabhatam.

15. Sri Seshasaila Garudachala Venkatadri
Narayanadri Vrishabhadri Vrishadri mukhyam
Aakhyam tvadiya vasateranisham vadanti
Sri Venkatachalapathe tava suprabhatam.

16. Sevaparah Siva Suresa krisanu dharma
Rakshombunatha Pavamana Dhanadhi nathah
Baddanjalif pravilasan nija sirsha desah
Sri Venkatachalapathe tava suprabatam.

17. Dhateeshu te Vihagaraja mrigadhiraja
Nagadhiraja gajaraja haydhirajah
Swasvadhikaramahimadhikam arthayante
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam.

18. Suryendu Bhauma Budha Vakpati Kavyasowri
Swarbhanu Ketu divishat parishat pradhanah
Tvaddasa dasa charamow atidasa dsah
Sri Venkatachala pate tava suprabhatam.

19. Tvat pada dooli parita spuritottamangah
Svargapavarga nirapeksha nijantarangah
Kalpagamakalaniah aakulatam labhante
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam.

20. Tvad gopuragra sikharani nirikshamanah
Svargapavarga padaveem paramam srayantah
Martya manushya bhuvane matim aasraaynte
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam.

21. Sri Bhoomi Nayaka dayadi gunamrutapte
Devadideva jagadeka saranya Moorte
Sriman Anantha Garudadhibhir architangre
Sri Venkatachala pate tava suprabhatam.

22. Sri Padmanabha Purushottama Vasudeva
Vaikunta Madhava Janardana Chkrapane
Srivatsa chihna saranagata Parijata
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam.

23. Kandarpa darpahara sundara divya murte
Kanta kuchamburuha kudmala lola dhrishte
Kalyana nirmala gunakara divya kirte
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam.

24. Meena krite kamatakola Nrisimha varnin
Swamin Paraswatah Tapodhaa Ramachandra
Seshamsa Rama Yadunandana Kalki rupa
Srivenkatachalapate tava suprabhatam.

25. Ela lavanga ganasara sugandhitirtham
Divyam viyat sariti hema ghateshu poornam
Dhrutva adya vaidhika sikhamanayh prahrishtah
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam.

26. Bhaswanu deti vikachani saroruhani
Sampoorayanti vihagih kakubho vihangah
Sri Vaishnavas satatam artitha mangalaste
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam.

27. Brahmadayas sura varas sa Mahrshayaste
Santas Sananthana mukhas tava yogi varyah
Dhamantike tava hi mangala vastu hastah
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam.

28. Lakshmi Nivasa niravadya gunaika sindho
Samsara sagara samuttaranaika seto
Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam.


Leave a Reply