Kanakadhara Stotram in Telugu – కనకధర స్తోత్రం

Kanakadhara Stotram Telugu – కనకధర స్తోత్రం 

Kanakadhara Stotram :

అంగం హరేః పులక భూషణ మాశ్రయన్తీ
బృంగాంగనేవ ముఖళాభరణం తమాలమ్
అంగీకృతాఖిల విభూతి రసంగలీలా
మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళ దేవతాయాః
ముగ్దా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః
ప్రేమత్ర పాప్రిణి హితాని గతా గతాని 
మాలాదృశోర్మధు కరీవ మహోత్ప లేయా
సామే శ్రియం దిశతు సాగర సంభావా యాః 
విశ్వా మరేంద్ర పదవి భ్రమ దానదక్ష
మానంద హేతు రదికం మురవిద్విషోపి
ఈషన్నీషీదతుమయి క్షణ మీక్షణార్థ మిందీవరోదర సహోదర మిందియాయాః 
అమీలితాక్ష మధిగ్యమ ముదా ముకుంద మానంద కంద మనిషేష మనంగ తంత్రం
అకేకరస్థిత కనీనిక పక్ష్మనేత్రం భూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనాయాః 
బాహ్వంతరే మధుజితశ్శ్రిత కౌస్తు భేయా హారావళీవ మరి నిలమయీ విభాతి 
కామ ప్రదా భగవతోపి కటాక్షమాలా కళ్యాణ మావహతుమే కమలాల యామాః 
కాలాంబు దాళి లలితో రసి కైటభారేః ర్దారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ 
మాతుస్సమస్త జగతాం మహనీయమూర్తిః భద్రాణి మే దిశతు భార్గవ నందనాయాః 
ప్రాప్తం పదం ప్రథమతఃఖలు యత్ప్రభావాత్ మాంగల్య భాజి మధుమాథిని మన్మథేన
మయ్యపతే త్తదిహ మంథర మీక్షణార్థం మందాల సంచ మకరాలయ కన్యకాయాః 
దద్యాద్దయాను పవనోద్రవిణాంబు ధారా మస్మిన్న కించన విహంగ శిశౌ విషణ్ణే 
దుష్మర్మ ఘర్మమపనీయ చిర్టయదూరం నారాయణ ప్రణయనీ నయనాంబువహః 
ఇష్టా విశిష్ట మతయోపి యయా దయార్ద్ర దృష్ట్యా త్రివిష్టప పదం సులభం లభంతే 
దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదర దీప్తి రిష్టాం పుష్టి కృషీష్ట మమ పుష్కర విష్టరాయాః 
గీర్ధవ తేతి గరుడద్వజ సుందరీతి శాకంభరీతి శశశేఖర వల్లభేతి 
సృష్టి స్థితి ప్రళయకేళిషు సంస్థితాయై తస్యై నమ స్త్రిభువనైక గురో స్తరుణ్యై 
శ్రుత్యై నమోస్తు శుభకర్మ ఫలప్రశూత్యే రత్యై నమోస్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై 
శక్త్యై నమోస్తు శతపత్రనికేతనాయై పుష్ట్యై నమోస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై 
నమోస్తు నాళిక నిభాననాయై నమోస్తు దుగ్దోదధి జన్మభూమ్యై 
నమోస్తు సోమామృత సోదరాయై నమోస్తు నారాయణ వల్లభాయై 
సంపత్కరాణి సకలేంద్రియనందనాని సామ్రాజ్యదాన నిరతాని సరోరుహాక్షి 
త్వద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే 
యత్కటాక్ష సముపాసనావిధిః సేవకస్య సకలర్థ సంపదః 
సంతనోతి వచనాంగ మానసైః త్వాం మురారి హృదయేశ్వరీం భజే 
సరసిజనిలయే  సరొజహస్తే  దవళత మాంశుక గందమాల్య శోభే 
భగవతి  హరివల్లభే  మనోజ్ఞే  త్రిభువన భూతకరీ  ప్రసీద మహ్యం 
దిగ్ఘస్తభిః కనక కుంభముఖావ సృష్ట స్వర్వాహినీ విమలచారు జలప్లుతాంగిం 
ప్రాత ర్న మామి జగతాం జననీ మశేష లోకధినాథ గృహిణీ మమృతాబ్ది పుత్రిం 
కమలే  కమలాక్ష వల్లభేత్వం కరుణాపూర తరంగితై రపాంగైః 
అవలోకయ మా మకించనానం ప్రథమం పాత్ర మకృతిమం దయాయాః 
స్తువంతి యే స్తుతిభి రమూభి రన్వహం త్రయీ మయీం త్రిభువనమాత్రం రమాం 
గుణాధికా గురుతుర భాగ్యభాజినో భవంతి తే భువి బుధ భావితాశయాః 

Leave a Reply